Nova kampanja za relizaciju naplate novčanih kazni za prekršaje

   Prekršajni sud u Pirotu počinje novu kampanju za realizaciju naplate novčanih kazni za prekršaje i pratećih sudskih troškova putem izvršenja na zaradi. Naplata novčanih kazni po osnovu ličnih primanja vrši se u skladu sa Zakonom o prekršajima iz 2014. godine, a uvođenje modernog elektronskog sistema u prekršajne sudove omogućilo je efikasnu primenu ove tehnike izvršenja.

   Izmenjen Zakon o prekršajima čija je primena počela u martu 2014. godine osmišljen je tako da omogući efikasniji i delotvorniji prekršajni sistem i obuhvata nove metode izvršenja sankcija propisanih od strane prekršajnih sudova u predmetima u kojima nema dobrovoljnog postupanja u skladu sa presudom.

   Zakon pruža određene pogodnosti i učiniocima prekršaja koji imaju priliku da plate manju novčanu kaznu, ukoliko je plate u roku od 8 dana od dana kada je prekršaj učinjen. Mnogi učinioci prekršaja su iskoristili prednosti ove mogućnosti – dobrovoljna naplata kod saobraćajnih prekršaja se više nego udvostručila od početka primene zakona.

   Nova inicijativa vezana za izvršenje, koju sprovodi Prekršajni sud u Pirotu jedan je napora da se iskoriste prednosti novog Zakona i tehnološkog napretka da se efikasnije i delotvornije dođe do izvršenja u slučajevima kada učinilac ne traži sudsko odlučivanje ili ne plati novčanu kaznu izrečenu od strane Prekršajnog suda.

   U svim predmetima u kojima učinilac prekršaja ne plati novčanu kaznu, sud će, putem elektronskog sistema, doći do podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i utvrditi mesto gde učinilac prekršaja radi. Zatim će se izdati nalog poslodavcu datog lica od koga će se tražiti da se deo njegove/njene plate zadrži za potrebe plaćanja kazne sve dok se kazna i prateći sudski troškovi u celosti ne plate.

   Kako navodi Milivoje Minić, predsednik Prekršajnog suda u Pirotu, novi metod izvršenja biće daleko ekonomočniji od pretvaranja novčane kazne u kaznu zatvora, jer ne predviđa dodatne troškove budžeta po osnovu boravka lica u kazneno – popravnim zavodima.

Izvor: Prekršajni sud u Pirotu, predsednik Milivoje Minić

Foto: Aleksandar Ćirić

Тагове на публикацията
Сподели публикация
Написал/ла
Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.