Одобрени са 36 проекта по програмата за сътрудничеството със Сърбия, сред които и проектът на Културен център от Димитровград

   Присъственото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия се проведе на 15 юли в залата на НЧ „Христо Ботев 1934“ в гр. Божурище, Република България. Основната цел на заседанието беше да се одобри списъка с проекти, предложени за финансиране по Първата покана за набиране на проектни предложения.

166

  Заседанието беше председателствано от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството,  и съпредседателствано от г-жа Санда Шимич – помощник-директор на Службата за европейска интеграция на Република Сърбия.

167

   Поради рекордно високия интерес към Програмата и големия брой получени проектни предложения с високо качество, Съвместният комитет за наблюдение одобри включване на допълнителни финансови ресурси, предвидени за 2018 г., като по този начин общият бюджет на Първата покана възлиза на 18 570 429 евро. Увеличеният бюджет ще е достатъчен за финансиране на 36 съвместни трансгранични проекта, разпределени в три основни приоритетни оси: Устойчив туризъм, Младежи и Околна среда.

Сред одобрените проекти е и проектът на Културен център от Димитровград (Р Сърбия) като водещ партньор с читалището „Г.С. Раковски 1928“ Драговищица – община Костинброд. Проектът е под заглавие „Инвестиране в младежта чрез модернизация на културни центрове в гранични райони. Общата стойност на проекта е 449 382, 92 евро.

Детайлна презентация на проектите, одобрени за финансиране, можете да намерите на: http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg

Източник: Interreg – IPA CBS Bulgaria-Serbia

Написал/ла
Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.