Генерално консулство на Р. България в Ниш: Съобщение по случай предстоящите избори за народни представители

   С Указ № 59 от 24 януари 2017 г., обн. В ДВ № 9 от 26 януари 2017 г. Президентът на Р България насрочва избори за народни представители на 26 март 2017 г.

   Право да гласуват имат всички български граждани навършили  18 г. към деня на изборите, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

   Секция на 26 март 2017 г. ще бъде открита в ГК Ниш.

   Заявления за гласуване се подават до 28 февруари 2017 г. включително, като за откриване на секция следва да се заявят не по-малко от 60 заявления. Заявление за гласуване извън страната може да бъде направено по един от двата начина чрез:

  1.  Електронно заявление през интернет страницата на Централна избирателна комисия. В електронното заявление е предвидена възможност да се посочва ново място за гласуване. Проверката на електронните заявления се извършва автоматизирано едновременно с подаването им.
  2.  Писмено заявление, по образец /приложение 21-НС/, може да се изтегли от сайта на ЦИК. Всеки избирател, който желае да гласува, подава и подписва саморъчно отделно заявление. То се подава лично в ДКП на Р България или се изпраща по пощата, или чрез куриерска услуга на адреса на ДКП, като пощенското клеймо трябва да е най-късно от  28 февруари 2017 г. С един плик могат да бъдат изпратени повече от едно заявления, но във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратени по електронната поща сканирани заявления не са валидни.

   Изборният ден започва в 7,00 часа местно време и приключва в 20,00 часа местно време.

   Гласуването се извършва с представен документ за самоличност –   паспорт, лична карта или военна книжка /само за военослужащите/, като в секцията се попълват декларации по една за изборите и референдума. Когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той може да гласува, само  ако представи удостоверение, издадено от ДКП на РБ, че е подал заявление за нов документ за самоличност.

   ГК Ниш отправя покана към всички граждански организации на Българското национално малцинство за съдействие по организацията и провеждането на изборите.

   Указания и формуляри можете да получите и в ГК Ниш.

Източник: Генерално консулство на Р. България в Ниш

Фото: Славиша Миланов

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар