PSSS Pirot: Podsticaji za sprovođenje mera rualnog razvoja u 2017. godini Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine R. Srbije objavilo је nekoliko Pravilnika koji bliže određuju podsticaje i subvencije koje će sprovoditi u 2017. godini. Savetodavci Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Pirot su napravili plan održavanja tribina po opštinama, tako da su svi Pravilnici prezentovani u sve četiti opštine pirotskog okruga. 07. aprila ove godine tribina je održana Dimitrovgradu, 11. aprila u Pirotu, 13. aprila u Beloj Palanci i 18. aprila u Babušnici.

Na tribinama je bilo prisutno mnogo zainteresovanih proizvođača koji su se interesovali za razne vrste podsticaja, kao za rokove za podnošenje zahteva, potrebnu dokumentaciju i visinu podsticaja.

Objavljeni su sledeći Pravilinici koji se na terenu prezentuju:

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje;

Pravilnik o podsticajima za diverzifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima;

Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu, marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa;

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora;

i jedan koji je još u proceduri za usvajanje Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

Pravilnik za koji je bilo najviše interesovanja je posvećen mlađim proizvođačima koji će biti detaljno objašnjen u ovom članu portala FAR.

Pravilnik o podsticajima za diverzifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima

Kako bi podstaklo mlade ljude da se aktivno bave poljoprivredom i na taj način obezbede egzistetenciju sebi i svojoj porodici, ali i ožive rurala područja, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je pokrenulo novi program subvencionisanja mladih poljoprivrednika. Vrste podsticaja, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac prijave na konkurs za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku definisani su Pravilnikom o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima.

Podsticaji obuhvataju podršku programima i to:

1) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje i pripreme poljoprivrednih proizvoda za tržište na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;

2) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;

3) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje prerade mleka, povrća i voća na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Preciznije podatke o prihvatljivim investicijama možete naći u Tabeli sa prihvatljivim investicijama koja je sastavni deo ovog Pravilnika.

Pravo na podsticaje imaju punoletni mladi poljoprivrednici, nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i mladi preduzetnici koji na dan podnošenja prijave na konkurs imaju navršenih 18, a najviše 40 godina života. Prednost prilikom rangiranja podnetih prijava će imati investicije koje se odnose na pripremu za prodaju ili preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda u svrhu ostvarivanja dodatne vrednosti poljoprivrednih proizvoda, posebno ako dolaze iz nerazvijenih područja sa otežanim uslovima za bavljenje poljoprivredom, mlade poljoprivrednice, kao i osobe koje imaju odgovarajuće obrazovanje iz oblasti poljoprivrede, ili čija preduzeća posluju sa pozitivnim bilansom.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na Konkurs, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu. Tekst konkursa objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Podnosilac na Konkurs podnosi samo jednu prijavu za korišćenje podsticaja u kalendarskoj godini, za jednu ili više investicija. Naglašavamo da su ovim pravilnikom određeni uslovi i date smernice za planiranje investicije, dok proces prijave započinje nakon objavljivanja Konkursa. Sve prijave koje stignu pre toga biće odbačene kao neblagovremene.

Uz Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosilac zahteva, pored ostalog dostavlja predračun za nabavku investicija ne stariji od 30 dana (profakturu, predugovor, ponuda ili druga vrsta predračuna koja sadrži: naziv proizvođača, odnosno vlasnika predmetne investicije; godinu proizvodnje, odnosno starost životinja; tip, odnosno model mašina i opreme; ukupnu vrednost predmeta investicije; iznos poreza na dodatu vrednost; način i rok isporuke kao i druge podatke koji se odnose na nabavku predmeta investicije) i izjavu dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije u roku od 6 meseci od dana izdavanja predračuna. Sva dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu na konkurs moraju da glase na podnosioca prijave i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, dok uverenja i potvrde ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja.

Uprava razmatra prijave na konkurs i utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu podsticaja kao i rang listu podnosilaca prijava na konkurs. Uprava donosi i Rešenje kojim se utvrđuje predmet i obim investicije; iznos sredstava koji se dodeljuje korisniku podsticaja; način prenosa ostvarenog iznosa podsticaja; rok za realizaciju investicije; rok za dostavljanje dokumentacije kojom se dokazuje realizacija investicije; rok do kada se predmet investicije ne sme otuđiti i/ili mu se promeni prvobitna namena; rok čuvanja dokumentacije koja se odnosi na investicije; kao i drugi podaci.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Maksimalni iznos podsticaja po korisniku je 1.200.000,00 dinara.

Mimica Kostić Đorđević, dipl. ing. Agronomije – PSSS Pirot

Foto: Petar Videnov

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar