Na Dan žena: Nova studija OEBS-a otkriva nasilje nad ženama u jugoistočnoj i istočnoj Evropi

Danas je 8. mart – Međunarodni Dan žena. U jeku obeležavanja ovog datuma koji je nastao kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca, nova studija OEBS-a otkriva nasilje nad ženama na području jugoistočne i istočne Evrope.

Generalni sekretar OEBS-a Tomas Greminger predstavio je u Briselu izveštaj koji pruža detaljnu sliku fizičkog, seksualnog i psihološkog nasilja kome su poslednjih decenija bile izložene mnoge žene i devojke u jugoistočnoj i istočnoj Evropi.

Izveštaj se zasniva na studiji sprovedenoj 2018. godine u osam zemalja učesnica OEBS-a: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji, Moldaviji i Ukrajini.  Studijom je obuhvaćeno i Kosovo. U okviru studije ispitano je 15.179 žena uzrasta od 18 do 74 godine.

„Nasilje nad ženama i devojkama predstavlja kršenje ljudskih prava koje ima dalekosežne posledice: njime se ne ugrožava samo sigurnost i bezbednost žrtava, već se utiče i na zajednice i društva u kojima žrtve žive“, izjavio je Tomas Greminger.

„Ova studija koju je sproveo OEBS, po prvi put osvetljava zastupljenost nasilja koje žene i devojke trpe u ovom delu Evrope“, dodao je. „Takođe, ona kreatorima politika pruža podatke i sredstva koja su im potrebna da poboljšaju nacionalne zakone i politike i uspostave delotvorne okvire za bolju zaštitu žrtava“.

Studija je osmišljena tako da obezbedi veoma kvalitetno istraživanje i podatke kako bi se poboljšalo razumevanje iskustva koje žene imaju sa nasiljem u konfliktnim i nekonfliktnim situacijama.  Pored kvantitativnog pregleda, ona pruža jedinstven uvid u zastupljenost i posledice nasilja nad ženama, kao i u pogledu štetnih normi i stavova koji nisu iskorenjeni u ovom regionu.

„Seksualno i rodno zasnovano nasilje u konfliktnim situacijama deo je kontinuuma rodno zasnovanog nasilja i usko je povezano sa nejednakostima koje nisu iskorenjene, kao i sa drugim vidovima kršenja načela rodne ravnopravnosti i ljudskih prava žena, uključujući digitalno i sajber nasilje“, izjavila je Mara Marinaki, glavna savetnica za rodnu ravnopravnost i sprovođenje Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 o ženama, miru i bezbednosti pri Službi Evropske unije za spoljne poslove.

„To znači da nasilje u porodici takođe može predstavljati seksualno nasilje u konfliktnoj situaciji“, dodala je.  Evropska unija obezbedila je 80% ukupnog budžeta projekta.

Studija se zasniva na metodologiji koju je koristila Agencija za osnovna prava Evropske unije (FRA) za svoj izvještaj „Nasilje nad ženama: istraživanje na nivou EU“ objavljeno 2014. godine.  Više od 42 000 žena iz svih zemalja Evropske unije intervjuisano je za taj izveštaj.  Zajedno, ove dve studije pokrivaju 35 država učesnica OEBS-a.  Pošto su metodologije iste, podaci prikupljeni za ove dve studije su uporedivi, što olakšava planiranje i razvijanje regionalnih inicijativa i akcija, kao i lokalnih politika i usluga.

Studija otkriva da je 70% intervjuisanih žena doživelo neki oblik nasilja od 15. godine, dok je 45% svih intervjuisanih žena doživelo barem jedan oblik seksualnog uznemiravanja od 15 godine, a 21% žena doživelo je fizičko, seksualno ili psihološko nasilje u detinjstvu (do 15. godine).

Prema istraživanju, neki od faktora koji povećavaju verovatnoću da će žene biti izložene nasilju su da pripadaju manjinama, da su mlade, siromašne ili ekonomski zavisne, ili da imaju decu.  Žene čiji partneri često piju, nezaposleni su ili su se borili u oružanom sukobu, imaju veću verovatnoću da dožive nasilje.

Studija daje brojne preporuke zemljama učesnicama OEBS-a o tome kako da koriste podatke iz ankete, uključujući ažuriranje i sprovođenje nacionalnih pravnih okvira za pokrivanje svih oblika nasilja nad ženama i devojčicama, uključujući onlajn nasilje, seksualno uznemiravanje, uhođenje i psihičko nasilje; redovno preispitivnje i praćenje nedavno uvedenih zakona i politika u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama; uključivanje nacionalnih institucija za ljudska prava i transparentno izveštavanje o podršci pruženoj žrtvama; adekvatne resurse i podršku nacionalnim institucijama koje rade u oblasti rodne ravnopravnosti, kako bi mogle da ispune svoju ključnu ulogu u sprovođenju i nadzoru politike i zakonodavstva; obuke policije i sudstva o tome kako zaštititi i podržati žrtve, stavljajući žrtve u središte svog rada.

Pored Evropske komisije, istraživanje je dobilo podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, ,,UN Women” i Unicef-a, kao i od vlada Nemačke, Norveške, Švedske, Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Austrije i Finske.
Kopija izveštaja je dostupna OVDE.

Izvor: OEBS

Foto: pixabay.com

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar