Nikola Jordanov: Aktivnosti, prioriteti i ciljevi Saveta za zdravlje opštine Dimitrovgrad

Specijalista opšte medicine dr Nikola Jordanov, predsednik Saveta za zdravlje opštine Dimitrovgrad u razgovoru za FAR govori o važnim temama vezanim za rad tog tela. Prema njegovim rečima najbitniji momenat u radu Saveta u protekloj godini je izrada Plana javnog zdravlja sa akcionim planom za period od 2018. do 2015. godine.

Šta predstavlja Plan javnog zdravlja sa akcionim planom?

Strateški plan javnog zdravlja je dokument koji daje okvir srednjoročnog razvoja i definiše strateške ciljeve javnog zdravlja, sa identifikacijom resursa za implementaciju Strateškog plana i sa vremenskim rokovima za izvođenje aktivnosti.

Akcioni plan u okviru Strategije javnog zdravlja je okvir za razvoj zdravstva u opštini Dimitrovgrad za period 2018 – 2025. godine i osnova za donošenje godišnjih planova rada Saveta za zdravlje u skladu sa naznačenim oročenjima u Akcionom planu.

Ko je učestvovao u njegovoj izradi?

U 2018. godini osnovni prioritet u radu Saveta za zdravlje opštine Dimitrovgrad je izrada predloga Plana javnog zdravlja sa akcionim planom. U izradi ovog strateškog dokumenta, koji je Skupština opštine usvojila 21. decembra prošle godine, svoj doprinos su dali i Zavod za javno zdravlje iz Pirota i Stalna konferencija gradova i opština Republike Srbije.

Koji su faktori sagledani prilikom izrade ovog strateškog dokumenta i koji su njegovi ciljevi?

Polazne osnove za izradu ove strategije bile su slika zdravlja i analiza pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva na teritoriji Opštine Dimitrovgrad u periodu od 2012. do 2016. godine, anketa o brzoj proceni kvaliteta života i postojeća zakonska regulativa koja reguliše javno zdravlje.

Za unapređenje zdravlja i kvaliteta života stanovnika opštine Dimitrovgrad sagledana je učestalost nekih bolesti, ugroženost određenih vulnerabilnih grupa stanovništva, faktori rizika: ponašanje koje ugrožava zdravlje, kao i faktori životne sredine (zagađenost vazduha,vodosnabdevanje i sanitacija-uklanjanje otpada).

Cilj strategije je celovit pristup javnom zdravlju od fizičkog, mentalnog socijalnog, preko prevencije i promocije zdravlja, zaštite životne sredine, radne okoline do organizacije i funkcionisanja zdravstvenog sistema. Među ciljevima su i poboljšanje zdravlja svih građana, rad na prevenciji, kreiranje aktivnosti u oblasti promocije zdravlja i zdravih stilova života, usmerenost ka podizanju kvaliteta usluga, efikasnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite, kao najvećim vrednostima svakog društva. Posebna pažnja je posvećena uspostavljanju i razvoju partnerstva, u detekciji i rešavanju javnozdravstvenih problema. jačanju kapaciteta i opremljenosti ustanova primarne zdravstvene zaštite i ulaganju u ljudske resurse.

Koja je misija Saveta za zdravlje pri opštini Dimitrovgrad?

Vizija opštine Dimitrovgrad je da očuva prirodna bogatstva i svoju tradiciju, ali najvažniji njen prioritet je očuvanje zdravlja njenih meštana. Veoma važnu ulogu u tome ima i lokalni Savet za zdrvalje. Njegova misija je da podstakne razvoj opštine kroz dobru saradnju i koordinaciju svih sektora koji mogu unaprediti zdravlje stanovnika i životnu i radnu okolinu, kao i da unapredi saradnju sa republičkim i regionalnim institucijama od značaja za zdravlje stanovništva.

Želeći da pomerimo težište aktivnosti naših zdravstvenih radnika sa bolesti na determinante zdravlja i faktore rizika, fokusirali smo se na jačanje multisektorske saradnje, unapređenje partnerstva na svim nivoima, bolju opremljenost ustanova, a iznad svega nastavak kvalitetne edukacije kadrova, kao našeg nezamenjivog resursa.

Javno zdravlje zahteva podršku svih zainteresovanih, a to je čitava zajednica. Krajnji cilj je da opredeljenje i posvećenost zdravlju postanu rutina zajednice, struke i politike: da se integrišu u strukture zajednice i uobičajeni život okruženja.

Dobro zdravlje je osnova društvenog i ekonomskog razvoja jer zdravlje nije sve, ali bez njega sve je ništa.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar