a

Zaključak opštinskog Štaba za vanredne situacije: Produžava se trajanje mera na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije u Dimitrovgradu

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 4. i čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016), Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru (“Sl. glasnik RS”, br. 100/2020 i 111/2020), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020 i 111/2020), čl. 4 Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 3/18), na telefonskoj sednici održanoj dana 16.09.2020. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na osnovu ocene i procene trenutne epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad donosi sledeći:

Z A K Lj U Č A K

1. Produžava se trajanje mera propisanih Zaključkom Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad br. 06-107/2020-16/1, od 31.08.2020. godine, na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad.

2. Sastavni deo ovog Zaključka je Zaključak Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad br. 06-107/2020-16/1, od 31.08.2020.godine.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu dana 17.09.2020. godine i proizvodi pravno dejstvo do donošenja novog Zaključka.

Broj: 06-114/2020-16/1

Datum: 16.09.2020.godine

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Vladica Dimitrov, s.r.

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar