15 godina Evroregiona Nišava: Prekogranična i regionalna saradnja na korist svim građaima

Evroregion Nišava ove godine obeležio je uspešnih 15 godina postojanja i rada. Tokom proteklih 15 godina Evroregion Nišava je zahvaljujući istrajnosti u posvećenom radu postao lider institucionalne regionalne i prekogranične saradnje i jedini je član Asocijacija evropskih pograničnih regiona (AEBR) iz ovog dela Evrope.

Evroregion Nišava osnovalo je Udruženja građana „Ponišavlje“ iz Pirota i Udruženje građana „Nišava“ iz Sofije uz podršku partnerskih organizacija nemačke Fondacije „Hanns Seidel“-Minhen i Građanske čitaonice „Pirgos“-Pirot. Okvirni sporazum o formiranju Euroregiona Nišava potpisan je juna 2005. godine. Opštine članice su: Pirot, Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka iz Srbije, a iz Bugarske: Svoge, Кostinbrod, Božurište, Slivnica, Dragoman i Godeč. Osnovna misija i ciljevi su podrška i koordinacija programa regionalnog razvoja i institucionalne prekogranične saradnje u duhu tolerantnosti, dobrosusedskih odnosa i prijateljstva između dva naroda.

This image has an empty alt attribute; its file name is 291-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 292-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 293-1024x683.jpg

Najznačajnije oblasti delovanja i interesovanja Evroregiona Nišava su razvoj i promocija institucionalne regionalne, prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnja sa institucijama i organizacijama na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, radi efikasnijeg korišćenja evropskih fondova.

Pirot i srpski deo Evroregiona Nišava pokrenuli su projekat osnivanja EGTC-a EUROBALKAN, prve evropske teritorijalne grupacije za saradnju u ovom delu Evrope između Srbije, Bugarske i Rumunije, koja pruža brojne mogućnosti za efikasnu, institucionalizovanu i održivu prekograničnu i regionalnu saradnju u korist građana. Prekogranična saradnja predstavlja okvir za ubrzane ekonomske integracije koje imaju za cilj smanjivanje postojećih razlika, povećanje nivoa razvijenosti prekograničnih regiona, kao i unapređenje sveobuhvatne kulturne, socijalne i naučne saradnje između lokalnih i regionalnih zajednica. Unapređenje regionalne i prekogranične saradnje je važan dugoročni cilj pošto bez uzajamnog poverenja, razmene iskustava i korišćenja ljudskih potencijala, region i velika evropska porodica ne mogu da stvore komparativnu prednost. Evroregion Nišava u godinama koje dolaze vidi EGTC kao organizaciju koja je voljna da se suoči sa izazovima kako bi doprinela opštem razvoju regiona.

Evroregion Nišava, koji povezuje opštine Sofijske oblasti i Pirotskog okruga, u godini jubileja realizuje projekat “Jačanje turističkog preduzetništva i promocija usluga-STEPS” u pograničnim regionima Srbije i Bugarske. Partneri na projektu opštinama Pirotskog okruga su opština Ćustendil i grad Vidin. Ovaj projekat je sufinansiran od strane Evropske unije i realizuje se u okviru drugog poziva Interreg-IPA programa za prekograničnu saradnju Srbija-Bugarska 2014-2020.

Tokom proteklih devet meseci realizacije projekta, u uslovima pandemije Covid-19, održani su okrugli sto u Ćustendilu i fokus grupe u Pirotu, Ćustendilu i Vidinu. U okviru projekta urađenja je istraživačka studija koja analizira i identifikuje turističke usluge i proizvode koji se nude kao i potrebu za poboljšanjima u oblastima ljudskih resursi, marketinga, reklamne i preduzetničke inicijative prekograničnog područja.

This image has an empty alt attribute; its file name is 294-1024x683.jpg

Posebno je važna specijalizovana obuka koja se po prvi put organizuje za 135 mladih preduzetnika u turizmu iz Srbije i Bugarske. Tokom realizacije projekta biće razvijena internet platforma za online savetovanje i obuku iz oblasti turizma, mobilna aplikacija i uspostavljena mreža preduzetnika u oblasti turizma. Završena je procedura izbora kandidata, polaznika specijalizovanih trodnevnih obuka za preduzetništvo u turizmu i promociju turističkih usluga. Novembra 2020. održana je obuka u Ćustendilu. Obuke u Pirotu i Vidinu zbog pogoršavanja epidemiološke situacije izazvane COVID-om 19 odložene su.

Projekat traje do juna 2021. godine. Glavne ciljne grupe koje će imati koristi od projekta su studenti i nezaposleni u prekograničnom regionu, poslovni subjekti iz oblasti turizma, lokalne samouprave, nevladine organizacije, turisti i stanovništvo prekograničnog regiona. Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta postojećih i razvijanje novih turističkih proizvoda i usluga u prekograničnoj regiji, podizanjem nivoa kvalifikacije i podsticanjem preduzetništva među mladima kao i promocija i zajednički nastup članica Evroregiona na svetskom turističkom tržištu.

Svi ovi rezultati doneće dodatne koristi za prekogranični region kao što su pružanje ključnih poslovnih veština i stvaranje mogućnosti samozapošljavanja mladih, bolja upotreba lokalnog potencijala, usporavanje procesa migracije i postizanje održivog ekonomskog razvoja sa obe strane granice i povećanje mogućnosti za pametni ekonomski rast na lokalnom i prekograničnom nivou.

This image has an empty alt attribute; its file name is 295-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 296-1024x683.jpg

Tokom 2020. godine Evroregion je obeležio svoj jubilej radno i u skladu sa poslovnim i životnim promenama izazvanim pandemijom Covid-19. Nažalost, mnoge planirane aktivnosti i događaji morali su da se odlože. Predstavnici Evroregiona Nišava učestvovali su i dali aktivan doprinos promociji i unapređenju evropskih vrednosti, regionalne i prekogranične saradnje, razmenjujući svoja iskustva sa brojnim nacionalnim, regionalnim i evropskim organizacijama, institucijama, lokalnim samoupravama i pojedincima na brojnim online forumima, seminarima i konferencijama. Izdvajamo najznačajnije:

26. Avgust 2020. – IPA zemlje-Izazovi prekogranične saradnje u vreme pandemije Covid-19;

12-15. Oktobar 2020. – Evropska nedelja regiona i gradova 2020;

4-6. Novembar 2020. – Godišnja Skupština, konferencija i sastanak izvršnog komiteta AEBR-a;

9-10. Novembar 2020. – PRVI GRANIČNI FORUM – Prekogranične teritorije na liniji fronta?

16. Decembar 2020. – Jubilej 5 godina AEBR Balkans i CESCI Balkans
“Funkcionalni prekogranični regioni kao motori EU integracija Zapadnog Balkana”.
(Prošlosti, sadašnjost i budućnosti prekogranične saradnje na Zapadnom Balkanu)

Vladica Tošić, Kopredsednik Evroregiona Nišava SRB/BG – član Izvršnog komiteta AEBR-a

Foto: Euroregion Nišava

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar