U opštini Dimitrovgrad proglašena vanredna situacija odbrane od poplava

Na osnovu člana 39. stav 1. tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), člana 20. stav 1. tačka 8. i člana 44. st. 1 tač. 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. Glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 53. stav 4. Zakona o vodama člana („Sl. Glasnik RS“, broj 30/2010. 93/2012, 101/2016,95/2018 i 95/2018- dr. zakon), 59. stav 1. tačka 15. Statuta opštine Dimitrovgrad („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 6/19) i Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji opštine Dimitrovgrad za vode II reda za 2020. godinu („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 6/20), Predsednik opštine Dimitrovgrad, dana 11.01.2021. godine, doneo je:

O D L U K U

o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad

1. PROGLAŠAVA SE vanredna situacija na teritoriji opštine Dimitrovgrad, usled elementarne nepogode – poplava i bujičnih voda.

2. Nalaže se Opštinskom štabu za vanredne situacije da sprovodi mere na eventualnoj zaštiti, spasavanju i evakuaciji stanovništva, smanjenju rizika od budućih vanrednih situacija, prati organizaciju i funkcionisanje na sanaciji ugroženih naseljenih mesta i područja.

Opštinski štab za vanredne situacije mora blagovremeno informisati stanovništvo o rizicima i opasnostima kao i preduzetim merama.

3. Obavezuje se Javno preduzeće „Komunalac“ Dimitrovgrad da, u saradnji sa Opštinskim štabom za vanredne situacije, organizuje optimalno angažovanje ljudstva i materijalnih sredstava u slučaju potrebe delovanja usled poplave i bujičnih voda na teritoriji opštine Dimitrovgrad.

Pravna lica, nadležne službe, javna preduzeća i dr., dužni su da sprovode Odluke koje će donositi Štab za vanredne situacije radi sprovođenja mera zaštite i spasavanja ugroženog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, životinja, a u cilju ublažavanja posledica elementarne nepogode.

4. Ovu Odluku dostaviti Vladi Republike Srbije, Policijskoj stanici Dimitrovgrad, Okružnom štabu za vanredne situacije Pirotskog upravnog okruga Pirot, Republičkom štabu za vanredne situacije – Sektoru za vanredne situacije, Odeljenju za vanredne situacije u Pirotu, javnim preduzećima, ustanovama i drugim učesnicima u sprovođenju mera zaštite i spasavanja.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu opštine Dimitrovgrad.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 11.01.2020. godine Štab za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad, Zaključkom br. 06-3/2020-17/1, predložio je proglašenje vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, u cilju preduzimanja hitnih i operativnih mera zaštite i spasavanja na teritoriji opštine Dimitrovgrad zbog poplava i bujičnih vodotoka.

Članom 39. stav 1. tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), propisano je da vanrednu situaciju za teritoriju opštine proglašava i ukida Predsednik opštine, na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije.

Članom 59. stav 1. tačka 15. Statuta opštine Dimitrovgrad („Sl. List opštine Dimitrovgrad“ br. 6/19.) propisano je da Predsednik opštine Dimitrovgrad donosi odluku o proglašenju i o ukidanju vanredne situacije na predlog Opštinskog štaba za vanredne
situacije.

Članom 53. stav 4. Zakona o vodama člana („Sl. Glasnik RS“, broj 30/2010. 93/2012, 101/2016,95/2018 i 95/2018- dr. zakon) propisano je da na vodama II reda odrbanu od poplava organizuje i sprovodi jedinica lokalne samouprave u skladu sa Opštim planom za odbranu od poplava i Operativnim planom za odbranu od poplava.

Imajući u vidu sve napred navedeno, a posebno da su stanovništvo, materijalna i kulturna dobra ugrožena poplavama i bujičnim vodama, koji su zahvatili teritoriju opštine Dimitrovgrad, utvrđeno je da je predlog za proglašenje vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad osnovan, te je doneta odluka kao u dispozitivu.

Izvor: Opština Dimitrovgrad

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar