Nova naredba Štaba za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad

Štab za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad doneo je 27. februara na telefonskoj sednici novu naredbu. Naredbu prenosimo u celini.

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 5. i čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 46a, čl. 73., čl. 81. st.1. tač.9., st. 2., st. 3., st. 4. i čl. 85. st. 1. tačka. 10. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 (“Sl. glasnik RS”;, br. 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3), čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 41/2020), na telefonskoj sednici održanoj dana 27.02.2021. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću:

N A R E D B U

1. Izuzetno od tačke 9. i tačke 10. Naredbe Štaba za vanredne situacije („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 4/21), dana dana 27. i 28. februara 2021. godine, radno vreme objekata u kojima se obavljaju sledeće delatnosti, i to:

1) u oblasti trgovine na malo, neprehrambenim proizvodima (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta);

2) u oblasti ugostiteljstva, pružanja usluga koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, noćni klubovi i sl.);

3) u oblasti kulture, kada se podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom zatvorenom prostoru izuzev pozorišta (bioskop, muzej, galerija);

4) u oblasti priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.);

5) u oblasti sporta, kada se podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge, izuzev onih objekata u kojima se održavaju već zakazana takmičenja, (teretana, vežbaonica, i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.), ograničava se tako da ti objekti mogu raditi od 06.00 časova do 14.00 časova.

2. Radno vreme u objektima u kojima se obavljaju delatnosti u oblasti trgovine na malo prehrambenim proizvodima (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta) i pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote) ograničava se tako da ti objekti mogu raditi od 06.00 časova do 20.00 časova.

3. Od ograničenja radnog vremena iz tačke 1. i tačke 2. izuzimaju se:

1) apoteke (uključujući i one u kojima se vrši promet robe namenjen za životinje ili poljoprivredu);

2) benzinske pumpe, u obavljanju delatnosti prodaje goriva;

3) trgovinski, ugostiteljski i drugi objekti koji vrše dostavu hrane;

4) ordinacije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarske ordinacije, odnosno druge zdravstvene ustanove u privatnoj i javnoj svojini.

4. Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se pravno lice za nepoštovanje mera iz tačke 1. i tačke 2. ove Naredbe, a ukoliko se ponovi kršenje ovih mera pravno lice kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 250.000,00 dinara.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu za nepoštovanje mera iz tačke 1. i tačke 2. ove Naredbe.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se preduzetnik za nepoštovanje mera iz tačke 1. i tačke 2. ove Naredbe.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad da naloži da se isprazni objekat, odnosno prostor u kome je došlo do kršenja mera propisanih ovom Naredbom.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad da zabrani obavljanje delatnosti u objektu, odnosno prostoru u kome je došlo do kršenja mere propisane Zakonom i ovom Naredbom, dok nadležni organ ne preduzme propisane mere, a najduže na 72 sata.

5. Ova Naredba sastavni je deo Naredbe Štaba za vanredne situacije („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 4/21).

6. Ova Naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu opštine Dimitrovgrad“ i proizvodi pravno dejstvo za dane 27. i 28. februar 2021. godine.

Broj: 06-31/2021-17/1

Datum: 27.02.2021. godine

Izvor: Opština Dimitrovgrad

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar