Evropski zakon o slobodi medija mora zaštititi medije od zarobljavanja od strane političkih snaga

Evropska federacija novinara (EFJ) zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva potpisaće sažetak politike o predstojećem Evropskom aktu o slobodi medija (EMFA), pošto Evropska komisija finalizuje nacrt predloga.

Zahvaljujemo Evropskoj komisiji što je preuzela ovaj zadatak i što ima ambiciju da se suoči sa fundamentalnim pretnjama evropskom medijskom pejzažu.

Koristimo ovu priliku, kao koalicija novinara, grupa za slobodu medija i grupa za ljudska prava, da razvijemo našu ideju koju smo izneli 9. maja, a to je da se pozabavimo pitanjima vezanim za jedinstveno evropsko tržište, vlasništvo nad medijima i transparentnost ekonomskih odnosa sa državom, kao i načinom na koji države treba da podrže raznolik i nezavisan medijski sektor.

Verujemo u sledeće:

Medijska regulativa, kao princip, treba da bude svedena na minimum; treba da sadrži samo ono što je strogo neophodno, da bude proporcionalna i usmerena na rešavanje konkretnih pretnji slobodi medija

Trenutne pretnje slobodi medija i medijskom pluralizmu u kombinaciji sa neviđenim porastom dezinformacija, posebno u pojedinim državama članicama, uveliko pokazuju da je Evropska komisija u pravu što je predložila Zakon o slobodi medija.

Evropski zakon o slobodi medija (EMFA) bi trebalo da uspostavi zajedničke principe i minimalne standarde transparentnosti, regulatorne nezavisnosti i medijskog pluralizma, posebno kako bi se suočili sa pretnjom koju predstavlja političko zarobljavanje medija.

Krize slobode medija u pojedinačnim državama članicama, koje se ne kontrolišu, ugrožavaju medijske slobode širom EU.

Zemlje sa zdravim nivoom medijskog pluralizma i jakim kontrolama i ravnotežama (checks ad balances) protiv zauzimanja medija imaće koristi od EMFA koji može doprineti izgradnji sličnih principa kontrole i ravnoteže u drugim državama članicama.

EMFA bi trebalo da pomogne da se obezbedi živahan, održiv i ekonomski nezavisan medijski sektor koji je u stanju da informiše javnost bez zavisnosti od finansijske podrške koja je vezana za političke agende.

Novinarstvo je javno dobro i tamo gde tržište više nije u stanju da održi kvalitetno novinarstvo, vlada mora da interveniše u cilju osiguravanja kvalitetnog novinarstva.

Verujemo da bi EMFA trebalo da se bavi sledećim:

Evropsko jedinstveno tržište:

Slobodan protok informacija preko jedinstvenog tržišta je od suštinskog značaja za efikasno funkcionisanje tržišta i za eliminisanje korupcije. Rast transnacionalnih medijskih grupa pokazuje ekonomske koristi jedinstvenog tržišta za medije i medija za jedinstveno tržište. Rast prekogranične saradnje u istraživačkom novinarstvu takođe pokazuje neophodnost i potražnju za medijskim pristupom širom Evrope.

EMFA može značajno da podstakne medijsku ekonomiju u celini, i prekogranične medijske investicije, posebno smanjenjem barijera za ulaganja u zemljama koje pate od zarobljavanja medija.

U državama sa značajnim nivoom medijskog zarobljavanja, mediji čiji su vlasnici deo političkog kruga vladajuće stranke dobijaju povlašćeno državno finansiranje i druge ekonomske prednosti, kao i povoljan tretman od politizovanih regulatornih tela. Ovim medijima se stoga daje konkurentska prednost u odnosu na nezavisne medije. Zbir tržišnih distorzija u takvim slučajevima stvara prepreku za ulaganja potencijalnih tržišnih aktera izvan kruga vlade, uključujući strane medijske kompanije. Jedinstveno tržište u takvim uslovima ne može da funkcioniše kako treba, a kamoli da cveta.

Nije slučajno što je u Mađarskoj i Poljskoj stvoreno neprijateljsko ekonomsko okruženje prema medijima u stranom vlasništvu čije je uređivačke linije teže staviti pod kontrolu vlade.

Smanjenje ovih barijera i poboljšanje slobodnog protoka informacija i investicija širom jedinstvenog tržišta podstaći će investicije i profitabilnost i podržati živahan nezavisni medijski sektor.

Transparentnost vlasništva medija i državnog finansiranja

Poznavanje ko poseduje i kontroliše medije je fundamentalno za demokratiju. Za razliku od mnogih vrsta poslovanja, medijske kompanije imaju posebnu moć da oblikuju javno mnjenje. Transparentnost medijskog vlasništva i finansiranja medija je stoga osnovno sredstvo za osiguranje pluralnosti, odgovornosti i nezavisnosti medija.

U zarobljenim medijskim okruženjima, moćnici iza medija koriste složene vlasničke strukture, ofšor kompanije i druge alate i koriste slabe vlasničke registre da prikriju krajnje vlasnike.

Povoljne bankarske kredite, vladino oglašavanje i davanje povoljnih ugovora od strane države u drugim privrednim sektorima u kojima vlasnici medija drže investicije, u zarobljenim medijskim okruženjima korišćeno je od strane vlada za podmićivanje, pretnje i nagrađivanje vlasnika medija u zamenu za medijsko izveštavanje u skladu sa vladinim pravilima.

EMFA mora, pre svega, da unapredi transparentnost vlasništva nad medijima i svih odnosa države i medija.

Transparentnost ne samo da će poboljšati demokratsku odgovornost, već će, takođe povećati medijske prihode povećanjem efikasnosti tržišta i poverenja javnosti u medijske proizvode.

Pravedna raspodela javnih sredstava za podršku medijskom pluralizmu

Javna podrška novinarstvu, koje je javno dobro, može igrati važnu ulogu u stvaranju održivog i živog medijskog sektora, održavanju različitosti, kvaliteta i nezavisnosti.

Međutim, javno finansiranje nosi rizik od zloupotrebe, posebno kada oglašavanje postaje mehanizam državne pomoći provladinim medijima.

Stoga svi mehanizmi u kojima se javna sredstva usmeravaju ka medijima – uključujući oglašavanje finansirano iz javnih sredstava, medijske subvencije i grantovi – moraju biti zaštićeni snažnim zaštitnim merama protiv sukoba interesa. Te kontrole treba da sprovode nezavisna, nepolitička tela, koja treba da imaju jasne i transparentne kriterijume koji obezbeđuju da sredstva budu usmerena ka medijima sa najvišim standardima novinarstva, transparentnosti i nezavisnosti.

EMFA može pomoći da se osigura da se i EU i nacionalni fondovi za medije distribuiraju na potpuno transparentan i pošten način, u korist posebno lokalnih medija, ali i malih i srednjih (istraživačkih) medija i novoosnovanih preduzeća.

Koncentracija medija i test medijskog pluraliteta za spajanja

EMFA bi trebalo da uspostavi mehanizam za praćenje medijskog pluralizma i zaštitne mere koje ograničavaju koncentraciju medija.

Posebno bi trebalo da postoji test medijskog pluralizma zasnovan na javnom interesu za spajanje medija.

Tvrdilo se da su spajanja medija bila neophodna da bi mediji opstali suočeni sa konkurencijom internet platformi i štaviše da su takva spajanja neophodna za očuvanje medijskog pluralizma.

Međutim, takođe je tačno da medijska koncentracija od strane ideološki vođenih vlasnika u zemljama koje pate od zarobljavanja medija predstavlja neposrednu pretnju i da ograničenja medijske koncentracije mogu biti suštinsko oruđe za očuvanje pluralizma.

Održiva i živahna medijska ekonomija

EMFA bi trebalo da osigura da novinari budu plaćeni za svoj rad i da imaju koristi od prihoda ostvarenih na osnovu sadržaja koji su oni proizveli i/ili nezavisni mediji za koje rade.

Dominantni deo prihoda od reklama i drugih prihoda ostvarenih na osnovu sadržaja koji proizvode nezavisni mediji završi kod kompanija društvenih medija. EMFA bi trebalo da izvuče pouke iz iskustava i eksperimenata poput australijskog kodeksa za pregovaranje sa medijima iz 2021. i drugih sličnih oblika kolektivnih ugovora koji imaju za cilj da plaćaju sadržaje koji se dele na njihovim platformama i/ili oblicima oporezivanja tako da bi se osiguralo da se prihodi vraćaju nezavisnim novinarskim organizacijama i nezavisnim profesionalnim novinarima.

Na kraju treba napomenuti da, iako se ova izjava prvenstveno odnosi na napore da se mediji zaštite od zarobljavanja od strane političkih snaga koje koriste ovlašćenja vlasti, moramo podvući da postoji šira pretnja medijskom pluralizmu i nezavisnosti i od nevladinih snaga, posebno velikih tehnoloških kompanija, organizovanog kriminala i dezinformacija iz potencijalno neprijateljskih država.

Potpisnici:

International Press Institute (IPI)
Association of European Journalists (AEJ Belgium)
Civil Liberties Union for Europe (Liberties)
Cultural Broadcasting Archive (cba), Vienna
European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
European Federation of Journalists (EFJ)
Finnish Foundation for Media and Development
Free Press Unlimited
Global Forum for Media Development
IFEX
OBC Transeuropa (OBCT)
Ossigeno.info
South East Europe Media Organisation (SEEMO)
Society of Journalists, Warsaw
Baltic Centre for Media Excellence (BCME)
The Coalition For Women In Journalism (CFWIJ)

Izvor: EFJ / NUNS

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar