“Divac poljoprivredni fondovi u Dimitrovgradu”

   JAVNI POZIV

   U okviru Projekta “Divac poljoprivredni fondovi u Dimitrovgradu”   –  Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa Opštinom Dimitrovgrad,  raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  u iznosu do  220.000,00 dinara za razvoj poljoprivredenih delatnosti  za najmanje  10 mladih poljoprivrednika/ca,  starosti  18 -45 godina koji imaju mesto prebivališta u opštini  Dimitrovgrad.  Pomoć  nije u novcu  nego u robi, a  uključuje: nabavku stoke,  materijala za rad, opreme za razvoj poljoprivrednih aktivnosti,  sertifikata, obuka,  građevinskog materijala  za  poljoprivredne objekte i  ostale neophodne robe i usluga neophodnih za razvoj poljoprivredne ideje.

Konkurs je otvoren  od 4.  jula  do  25. jula  2016. godine.   Pozivamo sve zainteresovane koji  zadovoljavaju osnovni kriterijum, da imaju između 18 i 45 godina,  da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU.

PRIJAVU možete preuzeti u kancelariji Grupe za poljoprivredu i ruralni razvoj – Opštine Dimitrovgrad ,  kao i putem interneta  sa sajta:  www.fondacijadivac.org   i www.dimitrovgrad.rs.

   Za  sve detaljne informacije obratiti  se  g-đi  Nadi Obradović – Fondacija  “Ana i Vlade Divac”   putem e-maila: [email protected]  ili  na broj telefona  062 /77 88 73.

   Popunjenu PRIJAVU,  sa neophodnom pratećom dokumentacijom poslati na adresu:

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

ul. Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

sa naznakom:  “za Konkurs za poljoprivredni program –  Dimitrovgrad”

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

 • mladi od 18-45 godina koji žele da otpočnu  ili prošire svoj posao vezan  za poljoprivredu
 • da imaju prebivalište na teritoriji opštine Dimitrovgrad
 • da daju pismenu izjavu da će registrovati svoju delatnost ukoliko uđu u uži krug odabranih poslovnih ideja (npr: poljoprivredno gazdinstvo) – ako već nije registrovano ili na podnosioca prijave ili nekog od članova zajedničkog domaćinstva
 • da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu posrednika
 • da su podneli popunjenu  PRIJAVU  Fondaciji  “Ana i Vlade Divac ” sa pratećom dokumentacijom
 • da nisu zaposleni  u  Opštini  Dimitrovgrad, kao i da nisu  članovi zajedničkog domaćinstva sa zaposlenima  (odbornici, članovi opštinskog veća, radnici opštinske uprave)

KRITERIJUMI UGROŽENOSTI:

 • Višečlana porodica i  vezana domaćinstva
 • Lica bez stalnog zaposlenja ili sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstava
 • Porodice koje žive kao podstanari ili u vlastitom, ali neuslovnom objektu
 • Porodica sa bolesnim-invalidnim članovima

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE VID POMOĆI KORISNIKA PRIJAVLJENOM ZA POLJOPRIVREDNI PROGRAM:

 • Interesovanja i  znanja
 • Iskustva i  trenutna proizvodnja
 • Postojećih objekata, opreme  i  drugih mogućnosti  korisnika
 • Potreba korisnika

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU BI TREBALO  O B A V E Z N O  DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

 1. Izjava o saglasnosti – data u prilogu
 2.  Kopija lične karte ili pasoša  za podnosioca prijave  (ili kopija izbegličke legitimacije ukoliko podnosilac Prijave ili član njegovog domaćinstva ima izbeglički status, ili kopija rešenja o ukidanju statusa izbeglice, ili kopija legitimacije interno raseljenih lica)
 3. Izjava o kućnoj zajednici overena u opštinskom organu uprave
 4. Za zaposlene članove domaćinstva – potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za zadnja tri meseca)
 5. Za penzionere – kopija  zadnjeg  čeka  od penzije
 6. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva – potvrda o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica)
 7. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koja nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, overena izjava dva svedoka o nezaposlenosti
 8. Za studente i učenike srednjih škola – potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa
 9. Za samohranog roditelja – potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka
 10. Za decu samohranih roditelja – umrlica roditelja ili bilo koji dokument kojim se potvrđuje da je kandidat dete samohranih roditelja
 11. Za poljoprivredna gazdinstva – kopija registracije poljoprivrednog gazdinstva
 12. Za bolesne članove domaćinstva – kopija medicinske dokumentacije
Написал/ла
Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.