Koji su uslovi za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

Pravo učešća na konkursu za kupovinu seoske kuće imaju podnosioci prijave – pojedinci, samohrani roditelji, bračni parovi i vanbračni partneri.

Oni treba da ispunjavaju sledeće uslove:

• Da su zajedno sa Opštinom Dimitrovgrad podneli popunjen obrazac (koji možete na naći na internet stranici Ministarstva);
• Da su državljani Republike Srbije
• Da su punoletni
• Da na teritoriji Republike Srbije, do dana raspisivanja konkursa, imaju neprekidno prijavljeno prebivalište najmanje tri godine
• Da nemaju navršenih 45 godina života
• Da nisu osuđivani i da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, kao ni istraga
• Da nisu upisani u nadležnoj službi katastra nepokretnosti odnosno da nisu vanknjižni vlasnici/suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta
• Da nisu otuđili nepokretnost u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa
• Podnosioci prijave koji poseduju poljoprivredno zemljište u svojini/susvojini mogu konkurisati za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koja se nalazi u nekom od naseljenih mesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj poseduju poljoprivredno zemljište, odnosno njoj susednoj jedinici lokalne samouprave
• Da nemaju neizmirenih, dospelih obaveza na računima javnih prihoda, u skladu sa propisima Republike Srbije
• Da se protiv podnosioca prijave ne vodi izvršni postupak
• Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu
• Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti)
Oba supružnika ili oba vanbračna partnera koji su podnosioci prijave, moraju da ispune sve propisane uslove za učešće na javnom konkursu.

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

• Da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da se nalazi u seoskom području
• Da se nalazi u naseljenom mestu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili neki od navedenih objekata postoji u susednim naseljenim mestima
• Da je upisana u katastar
• Da je seoska kuća sa okućnicom, izgrađena u skladu sa propisima kojima se uređuju planiranje i izgradnja (da ima građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu)
• Da je vrednost predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno kupoprodajna cena, u granicama njene vrednosti na tržištu nepokretnosti odnosno do 10.000,00 evra
• Da seoska kuća i okućnica nisu predmet sudskog spora

Zainteresovana lica moraju sama da pronađu kuću (u tome im ne pomaže Opština), kao i da se dogovore sa vlasnikom nepokretnosti sve u vezi kupoprodaje koja se odvija preko Konkursa Ministarstva.

Procenu tržišne vrednosti seoske kuće vrši sudski veštak za oblast građevinarstva, a plaća je Opština Dimitrovgrad.

Informacije u vezi konkursa kao i pomoć oko pripreme dokumentacije za konkurs, zainteresovana lica mogu dobiti kod Opštinske uprave Dimitrovgrad na broj telefona: 010/361-108, lokal 222 i putem mejl adrese [email protected].

Tokom 2021. godine ukupno 5 porodica je dobilo svoj dom, dok je 2022. godine broj odobrenih prijava iznosio 8. Ukupno je do ovog trenutka dodeljeno 13 seoskih kuća. U ovom trenutku, po konkursu u 2023. godini poslate su dve prijave, navode iz Opštinske uprave opštine Dimitrovgrad.

Izvor: Opštinska uprava opštine Dimitrovgrad

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar