Важно съобщение за студенти приети по смисъла на ПМС № 103 от 31. 05. 1993 г.

Генералното консулство на Р България в Ниш осведомява студенти, приети във Висши учебни заведения в Република България по смисъла на ПМС № 103 от 31.05.1993 г., за това кои са необходимите докуметни при кандидатстване за виза тип „Д“.

Всички необходими документи за получаване на виза тип „Д“.

  1. Заявление за виза по образец със снимка, към които прилага следни документи, които са в оригинал и 1 брой копия;
  2. Удостоверение за приемането му за обучение в Република България, издадено от Министерството на образованието и науката;
  3. Уверение, издадено от висшето училище, че чужденецът ще се обучава през съответната година;
  4. Редовен документ за задгранично пътуване със срок на валидност не по-малко от 18 месеца;
  5. Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопие на притежаващите разрешения за пребиваване;
  6. Снимка паспортен формат;
  7. Удостоверение от ДАБЧ за български произход по смисъла на ПМС № 103 от 31.05.1993 г.;
  8. Валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която да покрива целия период на планиран престой (180 дни) с минимален размер на покритие 30 000 евро. Застраховката трябва да може да покрие всички разходи, които може да възникнат във връзка с репатриране по медицински причини, за спешна медицинска помощ и/или болнично лечение по спешност или смърт на територията на Република България: – ! Не се изисква за студентите, които при записване във висше училище се ползват от здравно осигуряване, за което представят документ!;
  9. Доказателства за осигурено жилище;

– настанителна заповед за студентско общежитие;
или
– нотариален акт или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота;
– нотариално заверена декларация по параграф 1, т. 20 ЗЧРБ от собственика за предоставяне на адрес на пребиваване – при представяне на договор за наем;

      10. Документ, удостоверяващ получаването на стипендия или доказателства за наличието на стабилниуредовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България;

   11. При първоначално подаване на заявление за разрешение за пребиваване лицата, навършили 18 години, с изключение на лицата без гражданство, представят свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чиито граждани са, или от държавата на обичайното им пребиваване. За студентите от български произход по смисъла на ПМС № 103 от 31. 05. 1993г., Генералното консулство ще приема свидетелства за съдимост и на сръбски език, за да се намалят разходите на студентите за превод и легализация при подаване на документите за виза.

В съобщението, подписано от Генерелния консул Едвин Сугарев стои, че удостоверение за български произход се издава от Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ), след представяне на удостоверение за български произход, издадено от Културно-информационните центрове на българските национални малцинства в Република Сърбия.

Също така, се отбелязва, че Общинските власти в Република Сърбия нямат никакво отношение към процедурите по кандидатстване и прием по ПМС № 103 от 31.05.1993г., както и към процедурите по издаване на виза „Д“.

 Източник: Генерално консулство на Р. България в гр. Ниш

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar