Od 3. do 17. decembra građani mogu da se upoznaju sa materijalom za rani javni uvid izmena i dopuna PGR-a Dimitrovgrad

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE DIMITROVGRAD

ODELENjE ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO,
OBJEDINjENU PROCEDURU I IZVRŠENjA, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I KOMUNALNO-STAMBENU DELATNOST

u skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br.72/09 i 81/09 -ispr.,64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/213 – odluka US, 132/14 , 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19-dr.zakon i 9/20)

o g l a š a v a

R A N I  J A V N I  U V I D

p o v o d o m  i z r a d e

I Z M E N A  I  D O P U N A
P L A N A   G E N E R A L N E   R E G U L A C I J E
D I M I T R O V G R A D A

Odluka o izradi „Izmena i dopuna Plana generalne regulacije Dimitrovgrada“ objavljena je u „Službenom listu grada Niša“, br. 67/16).

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 3. do 17. decembra 2020. godine. U toku trajanja Ranog javnog uvida kompletan materijal za rani javni uvid ( tekstualni i grafički deo) biće izložen u kancelariji br. 21 u zgradi Opšine Dimitrovgrad, ul. Balkanska 2 u Dimitrovgradu, kao i na zvaničnoj internet stranici opštine Dimitrovgrad.

Takođe, u toku trajanja Ranog javnog uvida, grafički prilog – karta “granica plana sa planiranom pretežnom namenom površina”, biće izložena na izlogu gradske galerije “Metodi-Meta Petrov” , ul. Balkanska 6 u Dimitrovgradu.

Opštinska uprava opštine Dimitrovgrad, Odelenje za urbanizam, građevinarstvo, objedinjenu proceduru i izvršenja, imovinsko-pravne poslove i komunalno-stambenu delatnost, kao nosilac izrade predmetnog plana, organizuje rani javni uvid sa ciljem upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgranju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije na izloženi materijal u pisanoj formi Opštinskoj upravi opštine Dimitrovgrad – Odelenju za urbanizam, građevinarstvo, objedinjenu proceduru i izvršenja, imovinsko-pravne poslove i komunalno-stambenu delatnost, ul. Balkanska 2, 18320 Dimitrovgrad, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 17. decembrom 2020. godine.

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar