Rani javni uvid povodom izrade izmena i dopuna prostornog plana opštine Dimitrovgrad

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i komunalno-stambenu delatnost Opštine Dimitrovgrad oglasilo je rani javni uvid povodom izrade Izmena i dopuna Prostornog plana opštine Dimitrovgrad.

Izmene i dopune Prostornog plana izrađuju se na osnovu odluke Skupštine opštine Dimitrovgrad od 20.09.2016.godine.

„Razlog donošenja izmena i dopuna Plana je preispitivanje važećeg planskog rešenja i njegovo usklađivanje sa mogućnostima realizacije u skladu sa novim zahtevima i potrebama opštine Dimitrovgrad“, navedeno je u obrazloženju ove Odluke iz 2016. godine, kao i usklađivanje sa „Izmenama i dopunama Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Niš-granica Bugarske.

Pregledna karta Prostornog plana postavljena je zajedno sa obaveštenjem na izlogu galerije u ul.Balkanska 6 u Dimitrovgradu. Ovim obaveštenjem pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koja su ovlašćena da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu. Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije na izloženi materijal zaključno sa 17. januarom 2019. godine, a kompletan materijal za rani javni uvid je izložen u kancelariji br. 21 u zgradi opštinske uprave.

Nakon faze ranog javnog uvida, uslediće javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Plana opštine Dimitrovgrad. Do usvajanja primenjivaće se važeći Prostorni plan iz 2012. godine.

Iako je navedeno u javnom oglasu, zvanična internet prezentacija opštine Dimitrovgrad, do momenta objavljivanja ovog članka, još uvek ne sadrži nikakvu informaciju u vezi procesa izrade izmena i dopuna Prostornog plana.

Sergej Ivanov

Foto: Sergej Ivanov

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar