Od privatnog do javnog interesa – finansiranje projekata u oblasti turizma iz budžeta Opštine Dimitrovgrad

Opština Dimitrovgrad je lokalnim udruženjima tokom 2021. i 2022. godine za projekte u oblasti turizma isplatila skoro tri miliona dinara. FAR je koristeći pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, za potrebe ovog teksta, koristio izveštaje opštinske komisije za nadzor projekata, kao i ugovore između Opštine i korisnika sredstava i narativne izveštaje koje su udruženja u svojstvu korisnika sredstava dostavila Opštini na kraju realizacije projekata. Analizom zvaničnog sajta Opštine Dimitrovgrad ustanovljeno je da ni za jedan od javnih konkursa za turizam nije objavljena odluka o formiranju komisije za ocenu projektnih prijava i rešenja o dodeli sredstava za 2022. i 2023. Istovremeno, od Opštine Dimitrovgrad FAR nije uspeo da dobije kompletne narativne i finansijske izveštaje za sprovedene projektne aktivnosti.

Konkursi namenjeni finansiranju projekata od javnog interesa koji realizuju udruženja u oblasti turizma u 2021. i 2022. imali su za cilj da podrže aktivnosti koje vode ka kreiranju i promociji turističkih proizvoda, lokaliteta i atrakcija, unapređenje lokalne turističko-ugostiteljske ponude i aktivnosti koje promovišu održivo korišćenje i zaštitu prirodnih i kulturnih dobara u turističke svrhe. U konkursnoj dokumentaciji je navedeno da su uslovi za finansiranje ovih aktivnosti da moraju biti realizovane na teritoriji opštine Dimitrovgrad i da moraju zadovoljiti javni interes građana opštine Dimitrovgrad.

Od ukupno 4 lokalna udruženja koja su tokom te dve godine dobijala novac od Opštine, njih tri zastupaju lica koja su ujedno zaposlena ili u Opštinskoj upravi ili u turističkoj organizaciji čiji je Opština Dimitrovgrad osnivač. Dva udruženja kojim upravljaju lica koja su istovremeno zaposlena i u opštinskoj turističkoj organizaciji i koja su aktivisti SNS-a, tokom ovog dvogodišnjeg perioda dobijala su sredstva Opštine Dimitrovgrad u okviru drugih javnih konkursa namenjenih udruženjima.

Pretragom baze BIRN-a koja sadrži podatke o javnim konkursima na svim nivoima Republike Srbije, ustanovljeno je da od 4 dimitrovgradska udruženja kojima je opština finansirala projekte u oblasti turizma tokom 2021. i 2022. godine, tri udruženja nisu u periodu od 2019. do 2022. koristila ni jedna druga javna sredstva, osim onih iz Opštine Dimitrovgrad.

Po osnovu Javnog konkursa za finansiranje/sufinansiranje programa udruženja u oblasti razvoja turizma u opštini Dimitrovgrad u 2021. godini, finansirana su tri projekta u ukupnom iznosu od 1.402.500,00 dinara.

Povodom ovog konkursa Opština Dimitrovgrad je formirala Komisiju za vršenje nadzora sa zadatkom da “ustanovi nivo ispunjenosti preuzetih obaveza prema prijavi na Javni konkurs, kao i rezultate koje su proizveli”. Međutim, ova komisija je imala mandat samo za projekte koji su finansirani konkursom iz 2021. godine, ne i za one iz sledeće godine, tako da je njihova detaljnija analiza od strane Opštine Dimitrovgrad izostala.

Ova komisija za vršenje nadzora nad realizacijom projekata iz oblasti turizma, mladih i sporta 9. maja 2022. godine podnela je detaljan izveštaj Opštinskom veću, nakon što je izvršila pregled projektnih prijava, ugovora, periodičnih i završnih izveštaja.

Za realizaciju projekta “Buđenje – turizam stopama baštine” dimitrovgradskom udruženju “Centar za održivi prostorni razvoj Balkan Arhitrav” Opština Dimitrovgrad je uplatila 460.800,00 dinara. Novac je bio namenjen za uređenje javne površine u selu Senokos i izgradnju mobilijara u stilu narodne arhitekture, predstavljanje publikacije o narodnom graditeljstvu Stare planine u istom selu, kao i izložbu fotografija u gradu (“Staroplaninski pejzaži – Senokos”). U izveštaju komisije se navodi da je menadžer tročlanog projektnog tima osoba koja je zaposlena u građevinskoj službi Opštine Dimitrovgrad, kao i da je istovremeno i predsednik tog udruženja. Međutim, menadžer projekta nije bio plaćen od sredstava Opštine Dimitrovgrad već je njegov rad prikazan kao učešće udruženja. Komisija je u vezi toga konstatovala da to učešće nije realno prikazano kroz finansijske transakcije, već je od strane korisnika sredstava procenjeno na 160.000,00 dinara. Komisija se osvrnula i na drugi vid učešća tog udruženja. Ono je kao učešće na projektu predstavilo i iznajmljivanje poslovnog prostora u vlasništvu člana udruženja što je bilo potkrepljeno ugovorom o zakupu u kome je, po onome što je Komisija primetila, navedeno da se taj iznos neće plaćati. Tako prikazano učešće je Komisija za vršenje nadzora ocenila kao “manipulativno” u smislu uticaja na proces bodovanja projektnih prijava i navela da je honorar predimenzionisan, a da zakup kancelarije nije bio neophodan za navedeni obim projektnih aktivnosti. Sličnu zamerku je komisija imala i u pogledu nekih drugih projektnih prijava/korisnika.

Komisija je imala primedbu i u vezi najznačajnije aktivnosti u projektu – postavljanja nadstrešnice od pletenog pruća koja u trenutku pisanja izveštaja Komisije nije bila postavljena u Senokosu. (napomena: Nadstrešnica/Senik od pletenog pruća je u međuvremenu završena i postavljena je u Senokosu). Komisija je procenila da je u celini projekat proizveo “trajno javno dobro pod uslovom da se završi postavljanje nadstrešnice od pletenog pruća”. Takođe, u izveštaju se navodi da je doprinos projektnog tima “značajan u delu autorskog i kreativnog rada” misleći na idejno rešenje uređenja i senika/instalacije od pletenog pruća, fotografije, plakate.

U izveštaju komisije je izostala informacija o desetominutnom promo filmu o Senokosu koje je korisnik sredstava postavio na svoj YouTube kanal 5. januara 2022. godine, a za koji je autor naveo da je nastao u sklopu projekta “Buđenje – turizam stopama nasleđa”.

Drugi projekat koji je finansiran Konkursom iz 2021. godine je projekat “Dođi i doživi” koji je realizovalo udruženje građana “Harmonija” u partnerstvu sa Radio klubom iz Dimitrovgrada sa ukupno odobrenim iznosom od 529.200,00 dinara. Ovo je ukupan iznos koji je isplaćen od strane Opštine Dimitrovgrad, pri čemu je prvom udruženju dodeljeno 328.000,00 dinara, a drugom 201.200,00 dinara. Projektom su bile planirane tri posete lokacijama na teritoriji opštine koje imaju potencijal za razvoj alternativnog turizma, a sve u cilju upoznavanja turista sa tim potencijalima, navedeno je u izveštaju. Te lokacije su planinarski domovi u selu Senokos i selu Poganovo i Api inhal komora u selu Prača. Organizovanje ovih poseta je pratila i kupovina i podela majica, kabanica i ranaca za 30 učenika lokalnih škola koji su zapravo bili učesnici poseta u svojstvu turista. Najveći deo sredstava je utrošen na ishranu, osveženje i prevoz učenika. Na realizaciji projekta su bila angažovana 4 lica od kojih je njih troje zaposleno u Turističkoj organizaciji u Dimitrovgradu koja je ujedno i upravljač planinarskih domova u Senokosu i Poganovu. Reč je o objektima koji u vreme realizacije projekta nisu bili stavljeni u funkciju turizma, a ni danas se ne koriste namenski, odnosno nema ih u stvarnoj turističkoj ponudi opštine. Kao indirektan doprinos turizmu ovog projekta komisija je navela deljenje snimljenog materijala na društvenim mrežama od strane dece – učesnika. Istovremeno, direktan uticaj projekta na turizam je ocenjen kao “upitan”. S obzirom da je projekat bio usmeren na učenike lokalne srednje škole u Dimitrovgradu, komisija je ocenila da postoji neslaganje projekta i ciljeva javnog poziva u okviru kojeg je on finansiran, te da bi sprovedene projektne aktivnosti bilo “mnogo lakše opravdati” kroz Javni poziv za realizaciju projekata u oblasti politike podrške mladima.

Projekat “Novi turistički lokaliteti i tradicionalno arhitektonsko nasleđe” realizovalo je Udruženje “Natura Balkanika”, a za te potrebe je od Opštine Dimitrovgrad uplaćeno ovoj organizaciji 412.500 dinara. Projekat je imao za cilj promociju dva turistička lokaliteta – izvor Via voda i “Rimsku karaulu” u ataru sela Visočki Odorovci. Projektom je planirano čišćenje lokaliteta, postavljanje info tabli, obeležavanje staza, izrada promo filma i promocija knjige o tradicionalnoj arhitekturi Stare planine, iste ona koja je promovisana kroz projekat Udruženja “Balkan Arhitrav”, samo što je u prvom slučaju promocija organizovana u drugom delu opštine (Visok). U finansijskom smislu, najznačajnija aktivnost projekta bila je izrada promo filma i dva promo klipa (128.000,00 dinara) za koji je u projektnoj prijavi bilo navedeno da će nakon izrade biti postavljeni na društvene mreže, prikazan u lokalnim medijima i predati Turističkoj organizaciji u Dimitrovgradu. Međutim, komisiji film nije dostavljen kroz izveštaj korisnika sredstava, a članovi komisije su film “našli” na YouTube kanalu udruženja koje je realizovalo projekat. Oni su naveli da film traje 10-ak minuta, ali da u filmu nigde nije navedeno da je finansiran sredstvima opštine Dimitrovgrad. Komisija je u završnoj oceni navela da je “u celini projekat izvršio promociju navedenih lokacija”, ali da se glavni proizvod projekta (autorski film) “time opšte ne bavi” te da se ova aktivnost podudara sa aktivnostima projekta koje je realizovalo Udruženje “Balkan Arhitrav” u okviru istog javnog poziva. Ovaj film u trajanju od 13:51 minuta, u trenutku pregleda od strane članova komisije imao je manje od 100 pregleda, a zaključno sa 07.12.2023. godine imao je ukupno 139 pregleda.

Komisija je konstantovala da su realizacijom projekta (film, uređen prostor i info table) nastala trajna javna dobra, ali sa “upitnim značajem za razvoj turizma”. Utvrđeno je i da ovaj projekat ima najveći udeo honorara u ukupnom budžetu projekta u poređenju sa ostalim finansiranim projektima iz ovog javnog poziva. Ovaj udeo iznosi 39% i njime nije obuhvaćen honorar za autora filma i knjige.

Komisija je na kraju izveštaja za ova tri projekta u oblasti turizma, ali i projekte u oblasti mladih, navela sledeće “najjače utiske”:

– visok procenat lica angažovanih na projektu su zaposleni u sistemu lokalne samouprave ili širi javni sektor te da time “ne mogu legitimno predstavljati civilno društvo” ili nevladin sektor;

– postoje velika variranja u prikazanim putnim troškovima;

– honorari predavača variraju od 12.000 dinara do 30.000 dinara po danu;

– zakup prostora se kod nekih projekata prikazivao kao trošak, kod drugih nije i

– angažovanje dece na projektnim aktivnostima tokom radnih dana je povezano sa izostajanjem sa nastave.

Po osnovu Javnog konkursa za finansiranje/sufinansiranje programa udruženja u oblasti razvoja turizma u opštini Dimitrovgrad u 2022. godini, finansirana su dva projekta u ukupnom iznosu od 1.543.300,00 dinara. Reč je o udruženjima koja su bila finansirana na istom konkursu i u 2021. godini.

Udruženju “Balkan Ahritrav” je na pozivu 2022. godine odobreno 893.300 dinara za projekat “Riznice prošlosti – pokretač budućnosti”, kako je navedeno u ugovoru. Najveća stavka u budžetu projekta su građevinski radovi gde je navedena paušalna suma od 570.000 dinara. U izveštaju je navedeno da je taj iznos isplaćen građevinskom preduzetniku za uređenje sela i izvođenje građevinskih radova, ali bez daljeg opisa lokacije i samih radova. Ovaj opis nije bio naveden u završnom narativnom izveštaju budžeta koji je na zahtev FAR-a dostavljen iz Opštine Dimitrovgrad, a u izveštaju je bilo navedeno i drugačije ime projekta (“Arhitektura u službi turizma”) od onog koje je navedeno u ugovoru. Honorar za koordinatora projekta tokom njegove četvoromesečne realizacije je 160.000,00 dinara. Lice koje zastupa ovo udruženje je ujedno zaposleno u građevinskoj službi Opštine Dimitrovgrad, ali je njegovo učešće u realizaciji projekta prikazano kao volontersko.

Udruženju “Harmonija” je u okviru istog javnog poziva za turizam u 2022. godini za projekat “Dobro došli u selo Poganovo” od Opštine Dimitrovgrad odobreno 650.000,00 dinara. Cilj projekta je bio unapređenje lokalne turističke ponude sela Poganovo i promocija lokaliteta i atrakcija u opštini Dimitrovgrad, a kao jedan od specifičnih ciljeva navedeno je očuvanje tradicije i nasleđa sela Poganovo. Kroz projekat je izvršeno čišćenje i uređenje pešačke staze Prosečenik u dužini od 700 metara, postavljanje info table o stazi, kao i dvadeset natpisa sa nazivom mahala u selu i čišćenje unutrašnjosti nekadašnje školske zgrade u Poganovu. U budžetu projekta ističe se stavka od 434.900 dinara koja je u izveštaju opisana kao “usluge”. Lice koje zastupa ovo udruženje je ujedno i zaposleno u lokalnoj Turističkoj organizaciji čiji je osnivač Opština Dimitrovgrad i aktivista je lokalnog SNS-a u Dimitrovgradu.

Prema preliminarnoj listi vrednovanja i rangiranja koja je objavljena 09.06.2023. za Javni konkurs za sufinasiranje/finasiranje programa udruženja u oblasti razvoja turizma u 2023. od 4 udruženja 3 udruženja su prošla selekciju:

1. Udruženje „Građanske inicijative Caribrod“ – 700.000 dinara
2. Udruženje građana „Harmonija“ Caribrod – 850.000 dinara
3. Centar za održivi prostorni razvoj Balkan Arhitrav – 850.000 dinara.

Rešenje o dodeli sredstava za 2023. nije objavljeno, kao i nazivi projekata.

Finansiranje projekata pojedinih nevladinih organizacija od strane različitih nivoa vlasti u Srbiji je i pre 2012. godine korišćeno kao jedan od mehanizama za sticanje materijalne koristi za određene pojedince i krugove bliske vlastima. Takva praksa primenjivana je i u Dimitrovgradu gde postoji kontinuitet vlasti i gde je jedna grupa promenom partijskih knjižica nastavila da upravlja opštinom i javnim finansijama namenjenim, između ostalog i nevladinim organizacijama. Ovaj tekst o finansiranju projekata udruženja u oblasti turizma, nastao je kao deo šireg istraživanja BIRN-a koje treba da pokaže način trošenja javnog novca za finansiranje aktivnosti udruženja građana.

S. Ivanov / S. Milanov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar