Dan nulte tolerancije na diskriminaciju

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog saopštilo je povodom 1. marta – Svetskog dana nulte tolerancije diskriminacije, da je država Srbija posvećena radu na prevenciji i zaustavljanju svih oblika diskriminacije.

U saopštenju se navodi da se posvećenost ogleda kroz usvajanje zakona i strateških dokumenata koji prepoznaju i sankcionišu ovu negativnu društvenu pojavu, ali i kroz doslednu primenu zakona i funkcionisanje zakonom predviđenih institucionalnih okvira.
Diskriminacija predstavlja nejednako postupanje i stavljanje osobe u nepovoljniji položaj po osnovu bilo kog ličnog svojstva, kao što je pol, rod, nacionalna, verska i etnička pripadnost, jezik, poreklo i drugo.

Ova društvena pojava prepoznata je kao jedan od izazova sa kojima se suočava svako demokratsko društvo i zabranjena je kako međunarodnim konvencijama, čija potpisnica je Srbija, tako i nacionalnim zakonodavstvom.

Ustavom Republike Srbije zagarantovana su, između ostalog, lična prava i slobode, ljudska i manjinska prava, jednaka zakonska zaštita svih lica, kao i zabrana svakog oblika diskriminacije.

Prema Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, kao i prema ciljevima Agende 2030 Ujedinjenih nacija za održivi razvoj, sve države imaju moralnu i pravnu obavezu da uklone diskriminatorne zakone iz svog zakonodavstva i donesu zakone koji štite lica od diskriminacije.

U okviru nadležnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa drugim organima i organizacijama civilnog društva, tokom 2021. i 2022. godine izrađeno je nekoliko dokumenata namenjenih ostvarivanju i zaštiti ravnopravnosti.

Među njima su Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o rodnoj ravnopravnosti, Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine, Strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine, kao i Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2022–2030. godine sa pratećim akcionim planovima za njihovo sprovođenje.

Sve ovo ukazuje na posvećenost države zaštiti ljudskih prava i sloboda, podsticanju društvene jednakosti i prihvatanja različitosti kroz pravo svakog pojedinca na dostojanstven život, dodaje se u saopštenju.

Izvor i foto: minljmpdd.gov.rs

Foto: pixabay.com

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar