a
 

Usvojena odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta opštine Dimitrovgrad za 2017. godinu

Na današnjoj sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad odbornici su usvojili odluku o konsolidovanom završnom računu budžeta opštine Dimitrovgrad za 2017. godinu. Ukupno ostvareni konsolidovani tekući prihodi za navedeni period iznose 536.055.000 dinara, dok su ukupno ostvareni konsolidovani tekući rashodi i izdaci 576.251.000 dinara. Utrošena sredstva za obaveze po kreditima su 21.015.000 dinara, a preneseni višak prihoda iz ranijih godina je 66.548.000 dinara.

Na zasedanju su usvojeni i programi korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine na teritoriji opštine Dimitrovgrad za 2018. godinu i podrške mladima u opštini Dimitrovgrad u ovoj kalendarskoj godini.

Za sprovođenje programa podrške mladima u opštini u tekućoj godini iz opštinske kase opredeljena su sredstva u iznosu od 350.000 dinara. Pravo na finasijsku podršku ostvaruje formalna organizacija za aktivnost iz oblasti obrazovanja ili kulture koja je od značaja za lokalnu samoupravu. Cilj ovog programa jeste podrška obrazovanju, jačanje učeničkih parlamenata i kulturnih aktivnosti kod mladih u opštini. Program se ostvaruje kroz finansiranje projekata u navedenim oblastima.

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su i odluku o pokretanju postupka izrade lokalnog plana javnog zdravlja opštine Dimitrovgrad za period od 2018. do 2025. godine. Cilj izrade ovog plana je donošenje strateškog dokumenta kojim se unapređuje sprovođenje društvene brige za javno zdravlje u svim oblastima delovanja javnog zdravlja na teritoriji opštine. Nosioci izrade plana su opštinski Savet za zdravlje i odeljenje za finansijske poslove – Odsek za lokalnu poresku administraciju, poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Rok za izradu plana javnog zdravlja je 120 dana.

Na sednici su, između ostalog, usvojene i odluke o izradi treće izmene i dopune plana detaljne regulacije kompleksa Radne zone Beleš, o davanju saglasnosti na proširenje Slobodne zone Pirot na teritoriju opštine Dimitrovgrad, kao i o pokretanju postupka za realizaciju javno privatnog partnerstva.

Prema rečima izvestioca Saše Markova, prvi razlog za donošenje odluke o javno privatnom partnerstvu je Zakon o kumunalnim delatnostima koji je stupio na snagu 2017. godine. Zakon predviđa da se na svim komunalnim delatnostima, koje se finansiraju ili delimično finansiraju iz budžeta jedinica lokalne samouprave, primenjuju odredbe Zakona o javno privatnom partnerstvu. Markov je takođe naveo da je drugi razlog za usvajanje ove odluke, to što 18. juna ove godine ističe ugovor sa prevoznikom koji obavlja linijski prevoz putnika u prigradskim naseljima na teritoriji opštine Dimitrovgrad i da on neće biti realizovan ukoliko se ne usvoji navedena odluka.

Takođe, odbornici su usvojili i rešenja o davanju saglasnosti na izmenu programa poslovanja JP Komunalac iz Dimitrovgrada sa finansijskim planom za 2018. godinu, o usvajanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja ovog preduzeća za period od 1. januara do 31. marta ove godine, a isto tako usvojen je i izveštaj o radu opštinskog Crvenog krsta za 2017. godinu.

Sa današnjeg zasedanja je skinuta tačka razmatranje i usvajanje predloga programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Dimitrovgrad za 2018. godinu, kao i pet tačaka koje se odnose na usvajanje pravilnika iz navedenog predloga programa. Razlog za povlačenje ovih tačaka je to što još uvek nije stigla saglasnost Ministarstva poljoprivrede, tako da će se pomenute tačke naći na dnevnom redu naredne skupštinske sednice.

  A. Todorov

Foto: Slaviša Milanov

Napisao/la

Aleksandar Todorov je rođen 1984. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio u Dimitrovgradu i još iz srednjoškolskih dana interesuje se za žurnalistiku, pre svega za sportsko novinarstvo. Diplomirao na Filološkom fakultetu (odsek bugarska filologija) na Univerzitetu “Sveti Kliment Ohridski” u Sofiji, gde je stekao zvanje profesora bugarskog jezika i književnosti. U okviru programa stručne prakse u periodu 2012-2013. godine radio na poslovima novinara-voditelja i prevodioca u radio-televiziji Caribrod u Dimitrovgradu, gde je stekao osnovna znanja iz oblasti radio i tv žurnalistike. U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu kao filolog bio angažovan na poslovima revizije knjiga. Piše novinarske članke i bavi se prevodilačkim poslom. Posebna interesovanja: književnost, sport, kultura, filmska umetnost, zaštita životne sredine, poljoprivreda, transgranična saradnja.

Bez komentara

Ostavi komentar