Naredba Opštinskog štaba za vanredne situacije: Prekida se obrazovno-vaspitni rad u osnovnoj školi i gimnaziji

Na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije, Štab za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad održao je 4. novembra telefonsku sednicu na kojoj je doneo novu naredbu. Naredbu prenosimo u celini.

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 4. i čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), Odluke Predsednika opštine Dimitrovgrad o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad br. 82-21/2020-16 od 02.11.2020. godine, čl. 105. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020), čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 41/2020), na telefonskoj sednici održanoj dana 04.11.2020. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću:

N A R E D B U

1. PREKIDA SE obrazovno – vaspitni rad u Osnovnoj školi „Hristo Botev“ u Dimitrovgradu i Gimnaziji „SV. Kirilo i Metodije“ u Dimitrovgradu počevši od 05.11.2020. godine do 20.11.2020. godine.

2. NAREĐUJE SE Osnovnoj školi „Hristo Botev“ u Dimitrovgradu i Gimnaziji „SV. Kirilo i Metodije“ u Dimitrovgradu, da preko nadležnog organa usvoje plan nadoknade za neradne dane.

3. Ova Naredba stupa na snagu dana 05.11.2020. godine i biće objavljena u Službenom listu opštine Dimitrovgrad

O b r a z l o ž e nj e

Dana 02.11.2020. godine Odlukom o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad („Sl. list Opštine Dimitrovgrad “ br. 45/2020) na teritoriji opštine Dimitrovgrad proglašena je vanredna situacija zbog epidemije izazvane zaraznom bolešću KOVID – 19.

Vanredna situacija uvedena je na osnovu Predloga Zavoda za javno zdravlje Pirot br. 3859 od 31.10.2020. godine, u kome se navodi da je na osnovu epidemiološkog ispitivanja, povećanja broja pregleda u KOVID ambulanti Doma zdravlja Dimitrovgrad, kao i porasta broja obolelih i hospitalizovanih, visokog procenta pozitivnosti, epidemiološka situacija na području opštine Dimitrovgrad, ocenjena kao nepovoljna.

Počevši od 29.10.2020. godine registruje se povećan broj javljanja u KOVID ambulantu Doma zdravlja u Dimitrovgradu, dnevno od 30 do 50 lica sa težim kliničkim slikama, od kojih su svakog dana po 3 do 5 lica sa upalama pluća, što je izuzetno visok broj za opštinu koja nema ni 10.000 stanovnika. Među zaposlenima u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, registrovani su potvrđeni slučajevi zaraze korona virusom, dok postoji veći broj lica kod kojih postoji sumnja na korona infekciju.

Imajući u vidu sve napred navedeno doneta je Naredba kao u dispozitivu, a sve u cilju šaštite stanovništva od zarazne bolesti KOVID -19.

Naredbu možete pogledati u PDF formatu.

Broj: 06-151/2020-17/1

Datum: 04.11.2020.godine

Izvor: Opština Dimitrovgrad

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar