Opštinski štab: Stavljena van snage naredba o obustavi vaspitno-obrazovnog rada u dimitrovgradskoj osnovnoj skoli i gimnaziji

Na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije, Štab za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad održao je 9. novembra telefonsku sednicu na kojoj je doneo novu naredbu. Naredbu prenosimo u celini.

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 4. i čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 105. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”;, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020), čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 41/2020), na telefonskoj sednici održanoj dana 09.11.2020. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću:

N A R E D B U

1. Stavlja se van snage Naredba ovog Štaba br. 06-151/2020-17/1 od 04.11.2020. godine.

2. Ova Naredba stupa na snagu dana 09.11.2020. godine i biće objavljena u Službenom listu opštine Dimitrovgrad

O b r a z l o ž e nj e

Dana 04.11.2020. godine doneta je Naredba br. 06-151/2020-17/1 od 04.11.2020. godine, kojom je prekinut obrazovno – vaspitni rad u Osnovnoj školi „Hristo Botev“ u Dimitrovgradu i Gimnaziji „SV. Kirilo i Metodije“ u Dimitrovgradu počevši od 05.11.2020. godine do 20.11.2020. godine, i naloženo je Osnovnoj školi „Hristo Botev“ u Dimitrovgradu i Gimnaziji „SV. Kirilo i Metodije“ u Dimitrovgradu, da preko nadležnog organa usvoje plan nadoknade za neradne dane.

Kako je Ministarstvo prosvete, nauke i teghnološkog razvoja – Školska uprava Niš, dala saglasnost na izmene Operativnog plana organizacije i realizacije nastave u Osnovnoj školi „Hristo Botev“ u Dimitrovgradu i izmene Operativnog plana organizacije i realizacije nastave u Gimnaziji „SV. Kirilo i Metodije“ u Dimitrovgradu, doneta je odluka da se Naredba o obustavi vaspitno – obrazovnog rada stavi van snage. Ukoliko se u školama iz dispozitiva ove Naredbe primeti prisustvo đaka, ili nepoštovanje izmenjenih operativnih planova, lokalna samouprava će iskoristiti svoja ovlašćenja i preko ovog organa, ponovo obustaviti rad, a sve u svrhu stabilizacije epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad.

Imajući u vidu sve napred navedeno doneta je Naredba kao u dispozitivu, a sve u cilju zaštite stanovništva od zarazne bolesti KOVID -19.

Naredbu u PDF formatu možete pogledati OVDE.

Broj: 06-155/2020-17/1

Datum: 09.11.2020.godine

Komandant Štaba za vanrende situacije: Vladica Dimitrov

Izvor: Opština Dimitrovgrad

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar